Masarykovo demokratické hnutí

- Facebook

Pokračujeme v putování

Putovní výstava MDH „MASARYKŮV ODKAZ“ v letošním roce nastoupila opět svoji cestu k přátelům Masarykova demokratického hnutí. Prvním letošním místem, kde jsme naši výstavu instalovali, byl Dům kultury ve Zlíně. Pozváním nás mile překvapil člen Masarykovy demokratické akademie ve Zlíně, se kterým jsme dohodli termín slavnostní vernisáže na pondělí 29.2.2016. Vernisáže se zúčastnila, kromě dalších představitelů města paní PaedDr. Alena Gajdůšková, poradkyně předsedy vlády ČR, která převzala nad výstavou záštitu. Průběh vernisáže řídil ing. Milan Kristek, který byl iniciátorem výstavy. Za MDH promluvila výkonná tajemnice Mgr. Jindřiška Nevyjelová, která poděkovala za pozvání do Zlína a přiblížila přítomným činnost Masarykova demokratického hnutí. Přítomní si po slavnostním úvodu prohlédli výstavní panely a v následné besedě spojené s příjemným občerstvením, pohovořili o prezidentu Osvoboditeli, T.G.Masarykovi a jeho vztahu ke Zlínu a Valašsku. Milým vyústěním besedy bylo sdělení ing. Milana Kristka, že několik členů Masarykovy demokratické akademie ve Zlíně má zájem o členství v MDH s tím, že by rádi ve Zlíně, se souhlasem předsednictva MDH, založili Klub TGM. Zájem členů MDA Zlín rádi přijímáme.

Dalším místem, kde jsme výstavu instalovali, bylo gymnázium v Trutnově. Vazbou na toto místo se stala skutečnost, že žákem této školy je vnuk ing. Vítězslava Houšky, autora publikací, které vznikly ve spolupráci s MDH. V průběhu V.sněmu MDH byla panu ing. V.Houškovi udělena In memoriam Čestná medile T.G.Masaryka. Rodina ing. V.Houšky se nemohla slavnostního předávání medailí zúčastnit a tak ji později převzal Karel Houška, vnuk jmenovaného. Při rozhovoru s tajemnicí MDH došlo k ujednání, že se Karel Houška pokusí ve škole v Trutnově, dohodnout možnost instalovat výstavu. Zástupce školy, pan Mgr. Erben, pověřený spoluprácí s MDH v Praze, požádal o přednášku o T.G.Masarykovi pro žáky školy, kterou by se výstava uvedla. Přednášku pro dvě skupiny žáků školy připravil a 21.3.2016 přednesl Doc. Vratislav Preclík, místopředseda MDH. Přednáška byla žáky a vyučujícími gymnázia velmi srdečně přijata. Příjemné bylo zjištění, že škola doplnila výstavu neobvyklým vyzdobením schodišť a chodeb citáty a myšlenkami prezidenta Osvoboditele. Tato výzdoba není samoúčelná, budou následovat debatní kroužky a soutěž o významné osobnosti T.G.Masaryka. Výstavu ponechají v budově školy do konce měsíce května, aby ji mohli nabídnout k návštěvě dalším školám ve městě a městské veřejnosti. Podle našeho názoru je to velmi významný pokus o šíření odkazu T.G.Masaryka mezi mládeží a občany města. Moc nás potěšilo i sdělení, že se ze školy zúčastní naší soutěže o T.G.Masarykovi jeden ze žáků. Připravil už na vernisáž obraz TGM, velmi zajímavou technikou vytvořený portrét, který doplnil svým výkladem, co ho vedlo k této práci, a poslal prostřednictvím svého vyučujícího do naší soutěže. Můžeme se těšit ze zájmu dalších organizací o Putovní výstavu „MASARYKŮV ODKAZ“ a dále putovat k přátelům MDH se záměrem šířit odkaz T.G.Masaryka mezi občany ČR bez rozdílu věku. Zasévat semínko zájmu o osobnost prezidenta Osvoboditele má svůj veliký význam.

Jindřiška Nevyjelová
duben 2016